Algemene Voorwaarden Het Werklokaal B.V

Artikel 1 Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden en de tussen jou en Het Werklokaal B.V. gesloten overeenkomsten worden bepaalde begrippen gebruikt. Hieronder wordt per begrip omschreven wat hieronder wordt verstaan.

Het Werklokaal B.V.: de besloten vennootschap Het Werklokaal B.V.,gevestigd aan het adres Lepelaar 6 (1628 CZ) te Hoorn, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 85753289.
Flexkantoor: locatie(s) waar Het Werklokaal B.V. haar diensten aanbiedt.
Diensten: de diensten die Het Werklokaal B.V. jou aanbiedt, zoals het beschikbaar stellen van een werkplek/flexwerkplek/vergaderruimte(n) enzovoort.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen jou en Het Werklokaal B.V. ten aanzien van de diensten die Het Werklokaal B.V. aan jou levert. Dit kan een overeenkomst zijn ten aanzienvan een flexwerkplek of vergaderruimte. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel van de overeenkomst.
Gebruiker: de afnemer van de diensten die Het Werklokaal B.V. aanbiedt (hierna te noemen of ook afgekort als: ”jij”, ”je”, ”jou” of ”jouw’.
Flexwerkplek: individuele werkplek die tijdelijk – op basis van beschikbaarheid – door Het Werklokaal B.V. aan jou ter beschikking wordt gesteld.
Vergaderruimte: een ruimte die je kunt gebruiken om te vergaderen.
Huisregels: gedragsvoorschriften die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat alles op en rondom het flexkantoor ordelijk en veilig verloopt.
Openingstijden: de reguliere openingstijden zijn maandag tot en met zondag van 07:00 uur ‘s morgens tot 22:00 uur ‘s avonds.
Gast: degene die door jou op het flexkantoor wordt uitgenodigd.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Overeenkomst en totstandkoming

2.1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten die je met het Werklokaal B.V. hebt gesloten. Andere algemene voorwaarden wijst Het Werklokaal B.V. uitdrukkelijk van de hand en zijn dus niet van toepassing.

2.2 Aanbod en dienstverlening

Het Werklokaal B.V. voorziet tijdens openingstijden, in werkplekken/flexwerkplekken/vergaderruimten en andere faciliteiten. In de overeenkomst staan de specifieke afspraken. Het Werklokaal B.V. biedt geen stilteplekken aan. Het Werklokaal B.V. behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor additionele diensten.

2.3 Aard van de overeenkomst

Het Werklokaal B.V. en jij spreken door het aangaan van een overeenkomst, uitdrukkelijk de wil en de intentie uit dat de overeenkomst een
service overeenkomst betreft, waarbij de nadruk ligt op het dienstverlenend karakter van de overeenkomst. Het Werklokaal B.V. en jij beogen geen huurovereenkomst aan te gaan. Geschillen in het kader van deze overeenkomst worden strikt conform deze partijbedoeling geïnterpreteerd en uitgelegd.

2.4 Geen ontruimingsbescherming

Je kunt geen beroep doen op ontruimingsbescherming. Door het aangaan van een overeenkomst doe je hier willens en wetens afstand van.

2.5 Totstandkoming overeenkomst

Iedere overeenkomst tussen jou en Het Werklokaal B.V. ontstaat door aanbod en aanvaarding op grond van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek.

2.6 Geen overdraagbaarheid

Elke overeenkomst is persoonsgebonden en kan noch geheel noch gedeeltelijk door jou aan derden worden overgedragen.

 

Artikel 3 Gedragsvoorschriften

3.1 Huisregels

Je dient je te houden aan de huisregels en alle redelijke instructies omtrent het gebruik van de werkplek/flexwerkplek/vergaderruimten en andere ruimten die zich bevinden in het flexkantoor, alsook het pand waar het flexkantoor onderdeel van is.

3.2 Algemene gedragsnorm

Je dient je op het flexkantoor te gedragen op een wijze waarmee je niet handelt of nalaat wat in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven echt in het maatschappelijk verkeer betaamt. Je dient alles na te laten wat het gebruik door anderen en Het Werklokaal B.V. zou kunnen hinderen, kunnen schaden dan wel overlast of ergernis zou kunnen veroorzaken, dan wel tot gevolg heeft dat de verzekeringspremies omhoog gaan, verlies en schade veroorzaakt aan Het Werklokaal B.V., de eigenaar van het gebouw of andere belanghebbenden.

3.3 Soort gebruik

Een werkplek/flexwerkplek/vergaderruimte mag uitsluitend worden gebruikt voor zakelijke doeleinden.

3.4 Geen huisdieren

Dieren zijn in het flexkantoor niet toegestaan.

3.5 Doorfactureren

Het is niet toegestaan om een werkplek/flexwerkplek/vergaderruimte voor commerciële doeleinden aan derden aan te bieden. Doorfactureren is ten strengste verboden.

3.6 Gastenbeleid

3.6.1 Gasten dien je telkens vooraf bij Het Werklokaal B.V. aan te melden.

3.6.2 Indien je een vergaderruimte hebt geboekt, dien je gasten minstens één dag van tevoren aan te melden. Gasten hebben in dat
geval naast de ontvangstruimte ook toegang tot de door jou geboekte vergaderruimte.

3.6.3 Indien je gebruik maakt van een flexwerkplek, mag jouw gast alleen voor maximaal 2 uur worden ontvangen in de ontvangstruimte. Als jouw gast langer wenst te blijven dan moet er een dagpas worden aangevraagd.

3.6.4. Je mag uitsluitend het beveiligingswachtwoord van het gastennetwerk met een gast delen.

3.7 Internetgebruik

3.7.1 Jouw elektriciteit gebruik op het flexkantoor mag niet het normale gebruik overtreffen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien het gebruik bovenmatig is zonder dat hier onderling nadere afspraken over zijn gemaakt , dan behoudt Het Werklokaal B.V. zich het recht voor om je hiervoor aansprakelijk te stellen.

3.7.2 Het langdurig downloaden of uploaden van bestanden is niet toegestaan.

3.7.3 Het gebruik van streamingsdiensten voor privé gebruik is niet toegestaan op het netwerk van Het Werklokaal B.V.

3.7.4 Het Werklokaal B.V. doet geen concessies met betrekking tot de veiligheid van haar netwerk (of het internet) of enige andere informatie, welke je erop plaatst. Je dient alle veiligheidsmaatregelen te nemen (zoals codering) welke je voor jouw omstandigheden
noodzakelijk acht. Het Werklokaal B.V. kan niet garanderen dat een bepaalde graad van beschikbaarheid wordt bereikt in associatie met jouw internetgebruik.

3.7.5 Het Werklokaal B.V. garandeert niet dat haar netwerk storingsvrij is.

3.8 Muziek afspelen

Het is niet toegestaan om publiekelijk muziek af te spelen. Je dient hiervoor een koptelefoon te gebruiken, zodat niemand hier hinder van ondervindt.

3.9 Wijzigingen aanbrengen en reclame aanduidingen

3.9.1 Het is verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, in de werkplek(ken), vergaderruimte(n), ander meubilair, apparatuur, kantoorapparatuur, kabels, IT of telecommunicatie apparatuur en aansluitingen aan te brengen.
3.9.2 Het is niet geoorloofd om (reclame) borden aan de deur van het flexkantoor te hangen dan wel anders zichtbaar te maken.

3.10 Diefstal of verduistering

Het is verboden om onrechtmatig goederen van Het Werklokaal B.V. of andere gebruikers toe teeigenen of te verduisteren. Bij diefstal zal HetWerklokaal B.V. aangifte doen.

3.11 Verzekering afsluiten

Je dient bij aanvang van de overeenkomst en gedurende de looptijd van de overeenkomst verzekerd te zijn voor je inventaris en goederen, tegen (brand)risico, eventueel personeel en gasten. Het Werklokaal B.V. kan jou voor het sluiten van de overeenkomst of tussentijds om een bewijs van verzekering aan te leveren.

3.12 Zorgvuldig achterlaten ruimte(n)

3.12.1 Je dient elke ruimte waar je gebruik van maakt netjes en schoon achter te laten. Het Werklokaal B.V. kan bij de boeking van een vergaderruimte, achteraf een toeslag in rekening brengen voor schoonmaakkosten, indien je hierin hebt verzuimd.

3.12.2 Als je eigendommen, bijvoorbeeld voeding/drinkwaar, achterlaat op je werkplek/flexwerkplek dan dien je deze eigendommen van een naamsvermelding te voorzien.

3.12.3 Als je eigendommen achterlaat, zonder naamsvermelding, dan gaat Het Werklokaal B.V. ervan uit dat je de eigendommen hebt prijsgegeven en dat je hier afstand van doet. Het Werklokaal B.V. kan deze achtergelaten eigendommen verwijderen, verkopen of vernietigen, zonder hiertoe schadeplichtig te zijn.

3.13 Toegang / sleutel(s)

Je kunt uitsluitend toegang tot het flexkantoor krijgen via een mobiele app of via dongels/sleutels (de laatste enkel wanneer Het Werklokaal B.V. dat nodig acht). Je bent zelf verantwoordelijk voor het installeren van de mobiele app volgens de instructie van Het Werklokaal B.V. alsook het hebben van een opgeladen mobiele apparaat. Het Werklokaal B.V. hoeft je geen toegang te verlenen als je het
voormelde niet in acht hebt genomen.

Artikel 4 Duur van de overeenkomst

4.1 Looptijd
De overeenkomst wordt telkens aangegaan
voor bepaalde tijd, zoals aangegeven in de
overeenkomst.
4.2 Opzegging
Jij kunt de overeenkomst opzeggen tegen het
einde van de maand met inachtneming van een
opzegtermijn van een kalendermaand. Het
Werklokaal B.V. kan de overeenkomst opzeggen
tegen het einde van de maand met
inachtneming van een opzegtermijn van een
kalendermaand.
4.3 Directe opzeggingsmogelijkheid Het
Werklokaal B.V.
4.3.1 Het Werklokaal B.V. kan de overeenkomst
met onmiddellijke ingang opzeggen, als (je):
– de door jou aan Het Werklokaal B.V.
verschuldigde facturen niet of niet volledig
op de gestelde tijdstippen betaalt;
– enige verplichting uit deze overeenkomst
niet nakomt;
– het gebruik van door jou uitgenodigde
gasten of jouw medewerkers of derden die
met goedkeuring van het flexkantoor
gebruik maken, niet in overeenstemming
handelen met het normaal gebruik of de
algemene gedragsnorm;
– van plan bent of reeds jouw beroep of
bedrijf deels of geheel staakt;
– de vrije beschikking over je vermogen of een
deel daarvan verliest;
– rechtspersoonlijkheid verliest of wordt
ontboden of geliquideerd;
– in staat van faillissement wordt verklaard;
– een akkoord buiten faillissement aanbiedt;
– te maken hebt met beslaglegging ;
– komt te overlijden.
4.3.2 Het Werklokaal B.V. is in de gevallen zoals
genoemd in artikel 4.3 niet schadeplichtig.
4.3.3 Als Het Werklokaal B.V. de overeenkomst
eindigt op grond van bovengenoemde gronden
dan ben je desondanks de betaling van de
resterende termijn van de overeenkomst
verschuldigd.
4.4 Annulering
4.5 Einde huurovereenkomst Het Werklokaal
B.V. en de eigenaar/beheerder van het pand
De overeenkomst eindigt als de
huurovereenkomst tussen Het Werklokaal B.V.
en de eigenaar/beheerder van het pand
eindigt, zonder dat Het Werklokaal B.V. in dat
geval verplicht is tot vergoeding van de
eventuele schade die jij hierdoor ondervindt.
4.6 Einde overeenkomst vanwege het niet
beschikbaar zijn
Mocht, om wat voor reden dan ook, Het
Werklokaal B.V. niet meer in staat zijn de
dienstverlening aan te bieden zoals
overeengekomen dan eindigt de overeenkomst
zonder dat daarvoor opzegging vereist is.
4.7 Vertrek bij einde overeenkomst
4.7.1 Als de overeenkomst eindigt dien je de
door jou gebruikte
werkplek/flexwerkplek/vergaderruimte, te
verlaten met alle spullen die jou toebehoren.
Indien je sleutel(s)/dongel(s) in bezit hebt, dien
je deze direct aan Het Werklokaal B.V. te
retourneren. Het Werklokaal B.V. behoudt het
recht voor om extra kosten in rekening te
brengen voor mogelijke reparaties die benodigd
zijn naast normaal gebruik en slijtage.
4.7.2 Als je zonder toestemming na beëindiging
van de overeenkomst, in welke vorm dan ook,
onbevoegd gebruik blijft maken van de
werkplek/flexwerkplek/vergaderruimte/flexkan
toor dan zal Het Werklokaal B.V. je
aansprakelijk stellen voor alle door Het
Werklokaal B.V. geleden en nog te lijden schade
en verliezen. Het flexkantoor en de diensten
blijven onderworpen aan de overeenkomst,
zodat de gebruikelijke kosten in de vorm van
schadevergoeding aan je in rekening worden
gebracht.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

5.1 Betaling
Een door jou aan Het Werklokaal B.V.
verschuldigd bedrag is pas betaald als het door
jou aan Het Werklokaal B.V. verschuldigde
bedrag feitelijk op de rekening van Het
Werklokaal B.V. staat. De door Het Werklokaal
B.V. genoemde bedragen zijn altijd inclusief
BTW, tenzij anders aangegeven.
5.2 Betaaltermijn
Het overeengekomen bedrag dient betaald te
worden zoals in de overeenkomst is
afgesproken of zoals door Het Werklokaal B.V.
is voorgeschreven.
5.3 Verzuim
Na verloop van een overeengekomen
betaaltermijn ben je van rechtswege in verzuim,
tenzij je handelt in de hoedanigheid van beroep
of bedrijf.
5.3 Als je niet tijdig betaalt
Vanaf de datum dat je in verzuim bent, zal
aanspraak worden gemaakt op:
– (indien je een consument bent en dus niet
handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf) wettelijke rente vanaf de vervaldag
tot de algehele voldoening;
– (indien je handelt in de uitoefening van een
beroep of een bedrijf) wettelijke
handelsrente vanaf de vervaldag tot de
algehele voldoening;
– (indien je een consument bent en dus niet
handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf), buitengerechtelijke kosten conform
het Besluit Vergoeding voor
Buitengerechtelijke incassokosten, zoals
genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW.
– (indien je handelt in de uitoefening van een
beroep of een bedrijf) wordt aansluiting
gevonden bij het Besluit Vergoeding voor
Buitengerechtelijke incassokosten, zoals
genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 Het Werklokaal B.V. is niet aansprakelijk
voor schade door diefstal van jouw
eigendommen.
6.2 Het Werklokaal B.V. is niet aansprakelijk
voor schade toegebracht aan de persoon of
goederen van jou of derden door het optreden
en de gevolgen van zichtbare en onzichtbare
gebreken aan de
werkplek/flexwerkplek/vergaderruimte, het
gebouw of complex waarvan het flexkantoor
deel uitmaakt of ontstaan door het optreden en
de gevolgen van weersomstandigheden, van
stagnatie in de bereikbaarheid van het
flexkantoor/werkplek/flexwerkplek/vergaderru
imte, van stagnatie in de voorziening van gas,
water, elektriciteit, warmte ventilatie of
luchtbehandeling, van storing van de installaties
en apparatuur, van in –en uitstroming van
gassen of vloeistoffen, van brand, ontploffing en
andere voorvallen, van stoornis in het genot van
het gebruik van de
werkplek/flexwerkplek/vergaderruimte, en van
stoornis of tekortkomingen in de dienstverlening
van Het Werklokaal B.V. behoudens in geval van
schade als gevolg van grove schuld of ernstige
nalatigheid van Het Werklokaal B.V. ten aanzien
van de staat van de ruimte(n) of van het gebouw
of complex waarvan de ruimte(n) deel uitmaakt.
6.3 Het Werklokaal B.V. is niet aansprakelijk
voor bedrijfsschade aan jouw zijde als gevolg
van de activiteiten van de andere gebruikers of
van belemmeringen in het gebruik van de
flexwerkplek/vergaderruimte(n)/flexkantoor,
die derden veroorzaken.
6.4 Het Werklokaal B.V. is in geen geval
aansprakelijk voor enige gederfde omzet,
gederfde winst, verlies van verwachte
(kosten)besparingen, verlies of beschadiging
van data, claims van derden of gevolgschade.
6.5 Je vrijwaart Het Werklokaal B.V. voor alle
aanspraken van derden. Je vrijwaart Het
Werklokaal B.V. voor boetes die Het Werklokaal
B.V. worden opgelegd door jouw gedragingen of
nalatigheden.
6.6 Het Werklokaal B.V. kan niet aansprakelijk
worden gesteld, noch kunnen er kosten
verhaald worden voor fouten veroorzaakt door
werknemers van Het Werklokaal B.V.
6.7 Het Werklokaal B.V. is niet aansprakelijk
voor directe dan wel indirecte schade, tenzij de
schade het gevolg is van grove schuld of
ernstige nalatigheid van Het Werklokaal B.V.
6.8 Je bent jegens Het Werklokaal B.V.
aansprakelijk voor alle schade aan de
werkplek/flexwerkplek/vergaderruimte of
andere ruimte in het flexkantoor, tenzij je
bewijst dat de schade jou en de personen
waarvoor je verantwoordelijk bent, niet is toe te
rekenen.
6.9 Je garandeert Het Werklokaal B.V. dat de
levering van haar diensten aan jou, de rechten
van derden niet zal schenden.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Het Werklokaal B.V. heeft het recht om
haar dienstverlening tijdelijk op te schorten in
het geval van overmacht. Het Werklokaal B.V.
zal proberen je hier zo snel mogelijk van op de
hoogte te brengen.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop Het
Werklokaal B.V. geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor Het Werklokaal B.V. niet in staat
is haar verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van Het
Werklokaal B.V. of van derden daaronder
begrepen.
7.3 Als de overmachtsituatie langer duurt dan
een maand, kunnen zowel jij als Het Werklokaal
B.V. de overeenkomst ontbinden, zonder
daartoe gehouden te zijn schadevergoeding te
betalen.
7.4 Als Het Werklokaal B.V. tijdens de
overmachtsituatie haar verplichtingen uit de
overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze
zal kunnen nakomen, dan heeft het Werklokaal
B.V. het recht je hiervoor afzonderlijk te
factureren.
7.5 Als er sprake is van eventuele inspecties,
testen, reparaties, andere routinematige
klussen, schoonmaak of onderhoud dan wel
wanneer er een belichting is ingepland, kan je
de toegang tot de
werkplek/flexwerkplek/vergaderruimte/flexkan
toor worden ontzegd. Het Werklokaal B.V. is in
zulke gevallen niet schadeplichtig.

Artikel 8 Schade

In het geval van schade dien je Het Werklokaal
B.V. zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te
stellen. Je neemt tijdig passende maatregelen
ter voorkoming en beperking van schade aan de
werkplek/flexwerkplek/vergaderruimte.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 Het Werklokaal B.V. behoudt zich de rechten
en bevoegdheden voor die haar toekomen op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele
wet- en regelgeving.

Artikel 10 Privacy en Wet Bescherming

Persoonsgegevens
10.1 Door gebruik te maken van de
dienstverlening van Het Werklokaal B.V., geef je
Het Werklokaal B.V. het recht om jouw
persoonsgegevens te verwerken, aan derden te
verstrekken en door te geven, onder de
voorwaarde dat dit alleen plaatsvindt op de
grondslagen zoals vastgelegd in de AVG.
10.2 Het Werklokaal B.V. maakt gebruik van in
het pand aanwezige camera’s en
bewegingssensoren. Door gebruik te maken van
de dienstverlening van Het Werklokaal B.V. en je
te betreden in het flexkantoor ga je hiermee
akkoord.

Artikel 11 Social Media

11.1 Het is toegestaan om foto’s te maken in het
flexkantoor. Indien je foto’s maakt ben je verplicht
ervoor te zorgen dat geen andere mensen dan
diegene die met volledige toestemming voor het
maken van hun beeld op de foto staan.
11.2 Je mag foto’s maken in het flexkantoor ten
behoeve van digitale marketing doeleinden, zoals
social media. Het Werklokaal B.V. stelt het op
prijs om bij elke publicatie te verwijzen naar Het
Werklokaal B.V. Op websites en social media
platformen waar Het Werklokaal B.V. niet actief
is, kun je verwijzen naar de website www.hetwerklokaal.nl.
11.3 Het is niet toegestaan om in het flexkantoor
en het gehele pand waar het flexkantoor deel van
uitmaakt, professionele fotoshoots/campagnes
te doen, tenzij Het Werklokaal B.V. jou hiervoor
uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Artikel 12 Klachten

12.1 Je dient klachten per e-mail bij Het
Werklokaal B.V. in te dienen. Indien je klachten
via social media openbaar maakt, kan Het
Werklokaal B.V. juridische maatregelen nemen.
12.2 Het Werklokaal B.V. probeert klachten
binnen 30 dagen af te handelen, maar is
hiertoe niet verplicht.

Artikel 13 Geheimhouding

Je dient over de inhoud van de overeenkomst
geheimhouding in acht te nemen. Deze
verplichting geldt ook na het einde van de
overeenkomst.

Artikel 14 Boetebepaling

Indien je de volgende artikelen niet in acht
neemt, verbeur je aan Het Werklokaal B.V. een
direct opeisbare boete van € 1.000 per
overtreding, alsook een direct opeisbare boete
van € 250,- voor elke dag dat de overtreding
voortduurt. Het voorgaande laat onverlet het
recht van Het Werklokaal B.V. op volledige
schadevergoeding.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde
rechter

Op alle tussen jou en Het Werklokaal B.V.
gesloten overeenkomsten en deze Algemene
Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.

Artikel 16 Bijzondere bepalingen

15.1 Het Werklokaal B.V. kan op jouw verzoek
een parkeerplek tijdelijk ter beschikking stellen,
maar hier heb je geen recht op. Het staat Het
Werklokaal B.V. altijd vrij om een dergelijk
verzoek, zonder opgaaf van redenen, te
weigeren. Het Werklokaal B.V. kan je adviseren
om gebruik te maken van een dichtbij gelegen
parkeervoorziening.
15.2 Alle kortingsacties van Het Werklokaal
B.V. gelden voor bepaalde tijd en uitsluitend
gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Artikel 17 Slotbepalingen

16.1 Het Werklokaal B.V. houdt zich het recht
voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te
wijzigen. Het Werklokaal B.V. zal je op de hoogte
stellen van deze wijziging. De meest actuele
versie van de Algemene Voorwaarden staat op
de website van Het Werklokaal B.V.
16.2 Indien één of meer bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, zullen de overeenkomst en de
Algemene Voorwaarden voor het overige van
kracht blijven. De bepalingen die niet
rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen
worden toegepast, zullen worden vervangen
door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten
bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Locatie

Lepelaar 6
1628 CZ Hoorn

E-mail

welkom@het-werklokaal.nl

Whatsapp

Ilona: 06 14 237 934
Geertje: 06 21 495 095

 

Copyright 2021 – 2024      Algemene voorwaarden en annuleringsbeleid  |   Privacy beleid    |     KVK 85753289